Deccan Institute Results

Results 2018-19

डेक्कन स्कू ल ऑफ इंटिटरयर डिसाइन या अभ्यासक्रमाचा निकाल नुकताच जाहीर झाला. प्रथम वर्ष निकाल ८०% व व्ददतीय वर्ष निकाल ९०% लागला.विद्यार्थ्यांना संस्थेच्या प्राचार्य व प्राध्यापक यांचे मार्गदर्शन लाभले.

Second Year

Maitheli Sasane

78.80%

First Year

Reeta Garag

72.21%

Kishor Suthar

65.47 %